1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Документи

 Отчетен доклад към 30.06.2018г.

 Отчетен доклад към 31.03.2018г.

 Отчетен доклад към 31.12.2017г.

 Отчетен доклад към 31.09.2017г.

 Отчетен доклад към 30.06.2017г.

 Бюджет 2017г.

Графици

 Календар за учебната 2018/2019 година

 График за провеждане на изпитите през септемврийска поправителна сесия 

 График за провеждане на консултации за поправителни изпити

 График за провеждане на изпити през ЮНСКА поправителна сесия

 График за консултации

 График на контролни и класни работи

 Информация за организацията на учебния ден

Правилници

 Правилник за дейността на училището

 Етичен кодекс

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Планове

 Годишен план

 Стратегия за превенция на отпадането и план за изпълнение

 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 Стратегия за развитието на училището от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 Стратегия за образователна интеграция и план за изпълнение

 План за интеграция

 План за превенция на ранното напускане

 План за изпълнение на стратегията за развитие на училището 2016/2018

 План-програма за отбелязване на патронния празник през 2017/2018

 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Мерки за справяне с насилието и агресията

 Практически насоки за действия в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 Добри практики


Copyright © 2015 All Rights Reserved.