1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Преместване и приемане на ученици в държавните и общински училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на удостоверение за завършено задължително преучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от до IV в училище на чужда държава

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на оразование


Copyright © 2015 All Rights Reserved.