1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Иновативно училище

Иновативно училище

С решение на Министерски съвет от 19.08.2020 г. I ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана е иновативно училище от учебната 2020/2021 година!

Иновацията ще обхване периода 2020/2024 г. и е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване за учениците в сега обучаващите се се 2а, 3в, 4а, 4б и 4в клас.

Целта е: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда; ПБО (проектно базирано обучение) насочено към - продължително, задълбочено, съвместно учене, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.


НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Модул 1 и 2:
„ Мобилност за популяризиране
и мултиплициране на добри
иновации“


Моят индивидуален речник

Иновативното педагогическо решение "Моят индивидуален речник", приложено през миналата учебна година от г-жа Ж. Гоцова в 3."в" клас, продължава и тази година в часовете по БЕЛ на 4."в" клас.

Учениците обогатиха своите речници с нов раздел, в който записаха трудните термини от художествената литература - епитет, олицетворение, повторение, сравнение.
По-бързо справящите се ученици добавиха в своите речници и трети раздел - тълковен. 
Създаването и използването на индивидуалните речници формира у учениците знания и умения, които са важна част от езиковите и литературните компетентности, необходими за начално ограмотяване. 

 „Урок с мама“  в 3. „в“ клас

Съвместна работа с родители бе първият урок, представен пред нашите гости по Национална програма „Иновации в действие“: г-жа Р. Димитрова - гл. експерт в дирекция ОБГУМ, МОН и учители от Първо основно училище „В. Левски“ – Костинброд и ОУ „Хр. Ботев“ с. Невестино под надслов „Урок с мама“.

Целта на този урок е  пълноценно  приобщаване на родителите към училищния живот, съпричастност към  обучението на техните деца и обективна гледна точка върху знанията и уменията на учениците.

Учениците показаха своята функционална грамотност, която е необходима за успешна реализация в обществото.


 „Иновация в действие“ -  2.а клас 20.01.2021г.

Днес учениците от 2.а клас отново проведоха интересен нетрадиционен урок за формиране на начална финансова грамотност, като приложиха на практика усвоените знания както по предприемачество, така и по математика. Чрез ролева игра „Семеен съвет“ децата показаха добри умения за съставяне на семеен бюджет, работа в екип, вземане на решение, представяне и защитаване на идея, удовлетворяване на потребностите и желанията на всеки член от семейството.


 Иновация в действие

Правописът се овладява трудно и именно затова началното обучение се нуждае от непрекъснато обновяване и разнообразяване на педагогическите решения за неговото осъществяване.

Иновативно  педагогическо решение наречено „Моят индивидуален правописен речник“  бе представено днес от г-жа Ж. Гоцова пред учениците от 3. „в“ клас и техните гости .

Учениците създадоха собствени правописни речници . В началото на речника те записаха изучени правописни правила с различен цвят и подходящи примери. В тези речници учениците ще записват еднократно думите, в които са допуснали грешки при диктовка.

По този начин се формират умения, които са част от езиковата компетентност на учениците, осигурява се възможност за припомняне и затвърдяване на правописни правила, а също и да се проследи напредъка на учениците по правопис.


 Учим и се забавляваме с интерактивна играчка Bee bot ???? 

Учениците от 3. "в" клас  изпозваха Bee but , за да приложат своите знания от раздел "Части на речта" и уменията от компютърно моделиране за подреждане на блокове и създаване на алгоритъм. 

 „Иновация в действие“ във 2.а клас

Учениците  проведоха полезен интердисциплинарен урок по „Технологии и предприемачество“,  като използваха и знанията си по математика. Сами успяха да съставят бюджет  за определено събитие и да направят изчисления за покупка на продуктите, които ще са необходими. Справиха се отлично и с практическата работа по изработването на чанта за пазаруване от хартия. Децата  с удоволствие ще приложат новите си знания при планирането на коледните подаръци.


Време е за нещо ново и иновативно!

Интересен за всички бе днешният интердисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство. Потопихме се в света на българските легенди. Учениците от IV"а"клас научиха сами да изработват мисловни карти и да ги оформят по свой индивидуален начин.
В края на часа с много усмивки и доволни от добре свършената работа оцениха сами постиженията си.

Иновация в действие ????

 
Човекът и природата в 3."в"клас
 
Чрез техника  "Карти на ума" учениците систематизираха знанията си от раздел "Тела и вещества".
По този начин, използвайки система от думи и изображения, се  отключват способностите на учениците за планиране, организиране и запаметяване на учебния материал. 

Иновация в действие

За да бъде интересен урокът, трябва да има  интердисциплинарни и интерактивни елементи. По интересен и забавен начин, учениците от 3."в" се запознаха с нов геометричен обект ъгъл и елементите му.


Днес 28.10.2020 г. в 3 "в" клас с класен ръководител Ж. Гоцова бе проведен открит интердисциплинарен урок по БЕЛ и Технологии и предприемачество на тема "Българската приказка".

Децата показаха какво са научили за видовете приказки и пренесоха своите знания в самостоятелно изработени книжки "Lapbook", работиха в сътрудничество и се самооцениха. 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.