1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Uncategorised

Благодарим Ви родители

Уважаеми родители!

Вече 3 седмици всички ние сме в извънредно положение!

Време, което поставя на изпитание нашата устойчивост, гъвкавост и човечност!

Време тревожно, време на изолация, време на преосмисляне!

Но това е и времето, в което показахме, че сме екип -

Вие, родителите на нашите деца и ние - учителите!

Вие ни подкрепяте!

Тази подкрепа ни дава сили и увереност, че заедно ще се справим!

Вие ни се доверявате!

Ние се стремим да бъдем гъвкави и позитивни!

Вие споделяте нашите тревоги за успеха на децата!

Ние се стремим да се чувствате сигурни и подкрепени!

Вие показвате, че ни вярвате!

За нас тази вяра е сила и надежда!

Днес всички ние се обединихме и създадохме силен екип, в който всеки съзнава своето място и своята отговорност!

Благодарим Ви!

Благодарим, че ни подкрепяте в неуморния стремеж към знанието и в следването на мечтите на нашите деца!

Ние сме уверени, че заедно можем всичко!

Бъдете здрави!

 

От ръководството и учителите на Първо основно училище.

BDP

          

 

    Мили деца,

спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 

 1. Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 3. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 5. Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 6. Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 7. При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 8. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 9. Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 10. Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 11. Не излизайте внезапно на уличното платно.
 12. Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 13. Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 14. Карайте велосипед на разрешените за това места.
 15. Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 16. Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

    Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 

 

    Уважаеми  родители,

 

    Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи.

За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

 1. Придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара.

 

 1. Определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете го няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило. Представете маршрута в писмен вид на класния ръководител.

 

 1. Контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут.
 2. Обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил.

 

 1. Използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата.
 2. В началото на учебната година задължително отбележете в декларацията, която се съхранява при класния ръководител, кой ще води и прибира детето от училище или то само ще се прибира. При промяна на ситуацията попълнете нова такава с точните данни.

 

 1. Убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

 

 1. Интересувайте се от това, което учи детето ви в училище в часовете по БДП. Закупуването на учебните тетрадки е задължително. Можете заедно да поиграете на някоя от игрите приложени в тях.

    Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

 

    Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

 • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
 • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
 • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
 • Да не возите малки деца на предната седалка.

    Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

 

    ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

 

    Препоръки БДП

    Практически препоръки

    Урок по БДП

    Теми по БДП за учебната 2020/2021г.

    Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия с участие на деца

    Добри практики

    Инструктаж на учениците

    Програма за обучение по БДП за I клас

    Програма за обучение по БДП за II клас

    Програма за обучение по БДП за III клас

    Програма за обучение по БДП за IV клас

    Програма за обучение по БДП за V клас

    Програма за обучение по БДП за VI клас

    Програма за обучение по БДП за VII клас

ЗЗЛД

СЪОБЩЕНИЕ

относно обработката и администрирането на лични данни от страна на

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана, като администратор на лични данни, обработва единствено законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.

С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?

Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели.

Като образователна институция ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, удостоверение за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.

Имаме законовото задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии

Вашите данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.

Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи. 

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД.

При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:

 • биха причинили вреда на ученика
 • биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
 • биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
 • биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице
 1. Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана има законовото задължение да предоставя администрираните данни на:
 • РУО и МОН
 • За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР, при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
 • Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?

 • да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 • да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да документираме обработването личните данни;
 • да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.

Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

Защитени ли са личните данни?

Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.

Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.

Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.

Във връзка с процедурите по администриране, съхраняване, унищожение и осигуряването на защита на личните данни, Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Монтана ще  изработи и приеме Вътрешни правила, свързани с дейността.  

Служебно лице за защита на данни


Copyright © 2015 All Rights Reserved.