1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Проекти

Настоящи:

1. Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

3. Национална програма “Иновации в действие”, Модул 1 и 2 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието"

4. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 2020 г., Модул „Площадки за обучение по базопасност на движението по пътищата“

5. Национална програма "Заедно в грижата за ученика", Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в начален етап чрез създаване на индивидуално портфолио" и Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап".

6. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

7. Училищна програма "Занимания по интереси"

8. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020

9. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, наричан по-нататък Проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

10.„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001


Copyright © 2015 All Rights Reserved.