1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Проекти - Реализирани

Реализирани:

Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Договор: BG051PO001-4.1.05 -0083 Бъди до мен , за да успея

Проектът се осъществи  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.