1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Иновативно училище

Иновативно училище

С решение на Министерски съвет от 19.08.2020 г. I ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана е иновативно училище от учебната 2020/2021 година!

Иновацията ще обхване периода 2020/2024 г. и е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване за учениците в сега обучаващите се се 2а, 3в, 4а, 4б и 4в клас.

Целта е: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда; ПБО (проектно базирано обучение) насочено към - продължително, задълбочено, съвместно учене, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.


НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Модул 1 и 2:
„ Мобилност за популяризиране
и мултиплициране на добри
иновации“


 

Провеждането на иновативни уроци с учениците в нашето училище продължава и в първите дни на новата година.

На 10.01.2022г. учениците от 5 б клас участваха в иновативния урок по човекът и природата „Опазване на чистотата на въздуха“. Целта на урока бе да продължи развитието на екологична култура и поведение към заобикалящата ни природа.  Това е следващият урок, в който заедно с г-жа Светлана Спасова-преподавател по природни науки, бяха засегнати важни въпроси, свързани с опазване на околната среда.

 Учениците посочиха кои са основните замърсители на въздуха, но и дадоха конкретни примери и интересни идеи как човекът може да намали вредното им въздействие. Показаха на практика това, като изработиха умалени модели за получаване  на екологична вятърна енергия.

Затвърди се извода, че всеки може да даде своя принос в опазване на средата, в която живее.


Провеждането на иновативни уроци с учениците в нашето училище плавно се пренесе от начална в прогимназиална степен.

На 10.12.2021г. учениците от 5 б клас участваха в иновативния урок по човекът и природата „Практическо значение на веществата и смесите“. Заедно с г-жа Светлана Спасова-преподавател по природни науки, бяха засегнати важни въпроси, свързани с опазване на околната среда и по-конкретно употребата на пластмасата във всяка сфера от нашия живот.

Целта на урока бе да се развие екологична култура и поведение към заобикалящата ни природа. Учениците разбраха кой процес е рециклиране на отпадъци и за да докажат това направиха от пластмасови капачки интересни и красиви проекти.

Заедно стигнаха до извода, че всеки може да даде своя принос в опазване на средата, в която живее.


 

Моят индивидуален речник

Иновативното педагогическо решение "Моят индивидуален речник", приложено през миналата учебна година от г-жа Ж. Гоцова в 3."в" клас, продължава и тази година в часовете по БЕЛ на 4."в" клас.

Учениците обогатиха своите речници с нов раздел, в който записаха трудните термини от художествената литература - епитет, олицетворение, повторение, сравнение.
По-бързо справящите се ученици добавиха в своите речници и трети раздел - тълковен. 
Създаването и използването на индивидуалните речници формира у учениците знания и умения, които са важна част от езиковите и литературните компетентности, необходими за начално ограмотяване. 

 „Урок с мама“  в 3. „в“ клас

Съвместна работа с родители бе първият урок, представен пред нашите гости по Национална програма „Иновации в действие“: г-жа Р. Димитрова - гл. експерт в дирекция ОБГУМ, МОН и учители от Първо основно училище „В. Левски“ – Костинброд и ОУ „Хр. Ботев“ с. Невестино под надслов „Урок с мама“.

Целта на този урок е  пълноценно  приобщаване на родителите към училищния живот, съпричастност към  обучението на техните деца и обективна гледна точка върху знанията и уменията на учениците.

Учениците показаха своята функционална грамотност, която е необходима за успешна реализация в обществото.


 „Иновация в действие“ -  2.а клас 20.01.2021г.

Днес учениците от 2.а клас отново проведоха интересен нетрадиционен урок за формиране на начална финансова грамотност, като приложиха на практика усвоените знания както по предприемачество, така и по математика. Чрез ролева игра „Семеен съвет“ децата показаха добри умения за съставяне на семеен бюджет, работа в екип, вземане на решение, представяне и защитаване на идея, удовлетворяване на потребностите и желанията на всеки член от семейството.


 Иновация в действие

Правописът се овладява трудно и именно затова началното обучение се нуждае от непрекъснато обновяване и разнообразяване на педагогическите решения за неговото осъществяване.

Иновативно  педагогическо решение наречено „Моят индивидуален правописен речник“  бе представено днес от г-жа Ж. Гоцова пред учениците от 3. „в“ клас и техните гости .

Учениците създадоха собствени правописни речници . В началото на речника те записаха изучени правописни правила с различен цвят и подходящи примери. В тези речници учениците ще записват еднократно думите, в които са допуснали грешки при диктовка.

По този начин се формират умения, които са част от езиковата компетентност на учениците, осигурява се възможност за припомняне и затвърдяване на правописни правила, а също и да се проследи напредъка на учениците по правопис.


 Учим и се забавляваме с интерактивна играчка Bee bot ???? 

Учениците от 3. "в" клас  изпозваха Bee but , за да приложат своите знания от раздел "Части на речта" и уменията от компютърно моделиране за подреждане на блокове и създаване на алгоритъм. 

 „Иновация в действие“ във 2.а клас

Учениците  проведоха полезен интердисциплинарен урок по „Технологии и предприемачество“,  като използваха и знанията си по математика. Сами успяха да съставят бюджет  за определено събитие и да направят изчисления за покупка на продуктите, които ще са необходими. Справиха се отлично и с практическата работа по изработването на чанта за пазаруване от хартия. Децата  с удоволствие ще приложат новите си знания при планирането на коледните подаръци.


Време е за нещо ново и иновативно!

Интересен за всички бе днешният интердисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство. Потопихме се в света на българските легенди. Учениците от IV"а"клас научиха сами да изработват мисловни карти и да ги оформят по свой индивидуален начин.
В края на часа с много усмивки и доволни от добре свършената работа оцениха сами постиженията си.

Иновация в действие ????

 
Човекът и природата в 3."в"клас
 
Чрез техника  "Карти на ума" учениците систематизираха знанията си от раздел "Тела и вещества".
По този начин, използвайки система от думи и изображения, се  отключват способностите на учениците за планиране, организиране и запаметяване на учебния материал. 

Иновация в действие

За да бъде интересен урокът, трябва да има  интердисциплинарни и интерактивни елементи. По интересен и забавен начин, учениците от 3."в" се запознаха с нов геометричен обект ъгъл и елементите му.


Днес 28.10.2020 г. в 3 "в" клас с класен ръководител Ж. Гоцова бе проведен открит интердисциплинарен урок по БЕЛ и Технологии и предприемачество на тема "Българската приказка".

Децата показаха какво са научили за видовете приказки и пренесоха своите знания в самостоятелно изработени книжки "Lapbook", работиха в сътрудничество и се самооцениха. 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.