1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Документи

Графици

График за занимания по интереси 01.06-07.06.21 г.

График ГЦОУД ОРЕС

График I-VII клас ОРЕС

График на контролни и класни работи

График за консултации

График за консултации в ГЦОУД

Информация за организацията на учебния ден

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици в ГЦОУД

График за провеждане на консултации в 7 клас за поправителни изпити 2019/2020

График за провеждане на консултации в 6 клас за поправителни изпити 2019/2020

График за провеждане на консултации в 5 клас за поправителни изпити 2019/2020

График за провеждане на поправителни изпити V-VII клас през септемврийска сесия 2019/2020

Правилници

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правилник за дейността на училището

Анекс към правилника за дейността на училището

Етичен кодекс

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Планове

Училищни учебни планове I-VII клас 2020/2021 учебна година

Училищна програма за извънкласна дейност "Занимания по интереси"

Годишен план

Стратегия за превенция на отпадането и план за изпълнение

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Стратегия за развитието на училището от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 Стратегия за образователна интеграция и план за изпълнение

План за интеграция

План за превенция на ранното напускане

План за изпълнение на стратегията за развитие на училището 2020/2021

Мерки за справяне с насилието и агресията

 Практически насоки за действия в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 Добри практики


Copyright © 2015 All Rights Reserved.