1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001

Реализирани дейности по проекта в Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ са:

 

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Получени 40 технически средства за ученици, очаквани 15 за педагогически специалисти.

 

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Към 01.07.2021 г. са проведени обучения на 32 ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС.

 

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Проведени обучения на 34 педагогически специалисти.

 

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание).

Заявили желание за обучение родители 36, обучени до момента 10.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.